شکسپیر گفت:

رI always feel happy, you know why?
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

... Because I don't expect anything from anyone,
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،

Expectations always hurt .. Life is short .. So love your life ..
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگی کوتاه است .. پس به زندگی ات
عشق بورز ..

Befor you speak » Listen
قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن

Befor you hurt » Feel
قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن

Befor you hate » Love
قبل از تنفر » عشق بورز

That's Life … Feel it, Live it & Enjoy it.
زندگی این است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

/ 4 نظر / 31 بازدید
farzad

♡  ☆      ★  ♥   ☆اپـــــم * ★  * ♥ ★ *   *  بدوبیا★   ★ ♡ *  ★      ☆اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★اپم  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★اپم * ♡  ☆      ★  ♥   ☆اپـــــم * ★  * ♥ ★ *   *  بدوبیا★   ★ ♡ *  ★      ☆اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★اپم  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★اپم * ♡  ☆      ★  ♥   ☆اپـــــم * ★  * ♥  منتظر ت هستم....

مسعود و فرناز

[قلب][گل][چشمک][لبخند]تق تق تق...[گل] یا الله..[شیطونک] کسی خونه هست...؟[چشمک] صابخونه[عصبانی][قلب][گل][چشمک][لبخند]یه آپ خوشکل کردم،بدو بیا منتظرتم،اگه نیای میکشمت ت ت ت[عصبانی][چشمک][قلب][گل][چشمک][لبخند]

فاضل عسکری

الا ای پادگــــان خشــک و ســوزان دل ما را تو باز کـــردی پریشــــان دم دروازه شـــــهـر کــــه رســــیدیم صدای طـــبـــل و شیــپور راشنیدیم همه گفتیم که این طـبل نظـــام است از این پس زندگی بر ما حرام است به پادگان رفـــــتیمو محیطـــو دیدیم هــمه با هــم از جامــون پریـــدیـــم تـو حــــین صحـبت و همــهـمــه ها یــــکــی آمــد بلند داد زد خـــبــردار به خـط کردن تراشــیدن ســـــرم را لـــباس آشــــخوری کـــردن تـنـم را لـــباس ســربازی فــانـوســخه داره دل ســربـاز هزار تا غـصـــــه داره از آنوقت بود که آموزش شروع شد خوشــــی و شل بودن با هم تموم شد شــــــب اول که دادن نــون خالــــی شـدم سرباز نــیـروی انتظـامـــــــی شــــــب دوم زدن شاخـم شکـستـــن در اینجا یـقـــــلوی دادن به دســـتـم شــــــب ســوم سر پست خوابـم آمد نــوازشــــهای مــــــــادر یادم آمـــد چــرا مادر مرا بیست ســـاله کردی مــیـان پــادگـان آواره کـــــــــردی خوشـــا روزی که من 5 ساله بودم درون کـــوچــــــه ها آواره بــــودم بسوزد آنکه ســـربازی به پـــا کرد تمام مادران را چشم به را

یاسر

سلام دوست عزیز وب بسیار زیبای داری من لینکیدمت تو هم دوس داشتی منو بلینک منتظر حضور گرمت هستم موفق باشی بای[بوسه][گل]