چند نکته ی کوچک زندگی

هر روز به سه نفر اظهار ادب آن
در خانه یک حیوان نگه دار
دست کم سالی یک بار طلوع آفتاب را تماشا
آن
سالروز تولد دیگران را به خاطر بسپار
با صمیمیت دست بده
در چشم دیگران نگاه آن
از عبارت »متشکرم « زیاد استفاده کن
از عبار ت »خواهش می کنم « زیاد استفاده
کن
نواختن یک ساز را یاد بگیر
در حمام آواز بخوان
در هر بهار گلی بکار
کمتر از درآمدت خرج کن
اتومبیل ارزان قیمت سوار شو، اما بهترین
خانه ای را که در توان داری بخر

کتاب های خوب را بخر، حتی اگر نخوانی
خود را و دیگران را ببخش
از نخ دندان استفاده کن
بی هیچ علت خاصی بگذار بهت خوش بگذرد
هر وقت احساس کردی استحقاقش را داری،
درخواست ارتقاء آن
در مبارزه ضربه اول را بزن، محکم هم بزن
قرض هایت را زودتر پس بده
بعضی اوقات به دیگران یاد بده
بعضی اوقات از دیگران یاد بگیر
آن چه را بچه ها به حراج گذاشته اند بخر
یک بار در زندگی اتومبیل کروکی بخر
با مردم همانگونه رفتار کن که دوست داری با
تو رفتار کنند
فرق میان موسیقی شوپن، موتسارت و
بتهوون را یاد بگیر
در روز تولدت درختی بکار
سالی یکی دوبار خون اهدا کن
دوستان تازه پیدا آن، اما دوستان
قدیمی را عزیز بدار
راز نگه دار باش
زیاد عکس بگیر
هرگز تسلیم نشو، هر روز معجزه تازه ای
اتفاق می افتد
بی درنگ برای دیگران یادداشت تشکر
بفرست
شادی ها را به فردا نینداز
وقتت را برای یاد گرفتن »حقه های تجارت «
تلف نکن. در عوض خود تجارت را یاد بگیر
نگذار بدخلق شوی
بعد از مصرف، در خمیر دندان را ببند
رأی بده

/ 0 نظر / 11 بازدید